Regulamin Nagrody
im. Dariusza Fikusa

Nagroda dla osoby fizycznej będącej dziennikarzem piszącym w języku polskim, za tekstowy  materiał dziennikarski, opublikowany drukiem w prasie lub w Internecie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się wybór laureata. Pełne brzmienie nazwy nagrody to „Nagroda im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby”.

WŁAŚCICIEL NAGRODY

Właścicielem Nagrody są potomkowie – spadkobiercy Dariusza Fikusa, którzy zachowują prawa do dysponowania Nagrodą im. Dariusza Fikusa, znakiem graficznym oraz prawami do związku frazeologicznego „Nagroda im. Dariusza Fikusa”. Właściciel zachowuje prawo do Regulaminu Nagrody – jego stworzenia i zmieniania.

ORGANIZATOR

Organizatorem danej edycji Nagrody im. Dariusza Fikusa może być osoba fizyczna lub osoba prawna, z którą Właściciel nagrody zawrze umowę o organizacji danej edycji Nagrody. Umowa może być jednorazowa lub wieloletnia. Umowa nie może zawierać zapisów niezgodnych z treścią niniejszego Regulaminu.

KAPITUŁA

Przez Kapitułę rozumie się grupę osób, które Właściciel zaprosi do wzięcia udziału w pracach Kapituły i które wyrażą na to zgodę. Stałymi członkami Kapituły są potomkowie-spadkobiercy Dariusza Fikusa. Pozostali członkowie Kapituły mogą się zmieniać, a ich członkostwo nie przechodzi automatycznie z roku na rok. Organizator może wyznaczyć jednego członka Kapituły wedle swojego uznania i takie prawo przysługuje mu automatycznie, oraz zaprosić do trzech kolejnych członków Kapituły po uzyskaniu akceptacji Właściciela. Kapituła przyznaje Nagrodę. Organizację prac Kapituły zapewnia Organizator w porozumieniu z Właścicielem Nagrody.

TERMINARZ NAGRODY

Gala Nagrody może być wyznaczona przez Właściciela na dowolny dzień roku. W jednym roku kalendarzowym może odbyć się co najwyżej jedna edycja Nagrody.

Ogłoszenie bieżącej edycji Nagrody powinno zawierać co najmniej: regulamin Nagrody, termin i miejsce kierowania wniosków o przyznanie nagrody, termin głosowania. Ogłoszenie odbywa się poprzez opublikowanie stosownego dokumentu na stronie internetowej Organizatora lub Nagrody, przesłanie go Polskiej Agencji Prasowej oraz redakcjom w formie komunikatu.

WNIOSKODAWCA

Wnioskodawcą jest podmiot, który wnioskuje o przyznanie nagrody. Wnioskodawców określa Właściciel Nagrody w ogłoszeniu o bieżącej edycji nagrody. Każdy Wnioskodawca może zgłosić nie więcej niż trzy materiały i nie więcej niż jeden cykl materiałów dziennikarskich. Zgłoszenie musi mieć formę określoną w ogłoszeniu o bieżącej edycji nagrody.

KRYTERIA OCENY

Członkowie Kapituły, dokonując subiektywnej oceny Wniosku, powinni mieć na uwadze przede wszystkim następujące kryteria:

– tekst musi poruszać tematy społecznie ważne;

– tekst musi być doskonały warsztatowo i językowo;

– tekst nie może zawierać treści pomawiających, ksenofobicznych, obraźliwych, dyskryminujących kogokolwiek, niezgodnych z prawdą, celowo wprowadzających w błąd.

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor Główny to osoba prawna lub fizyczna, z którą Organizator podpisał Umowę Sponsoringu Głównego.

Może być tylko jeden Sponsor Główny.

SPONSOR

Sponsorem może być osoba prawna lub fizyczna, z którą Organizator podpisze umowę sponsoringu. Właściciel ma prawo skutecznego zakwestionowania kandydatów na Sponsorów lub Sponsora Głównego.

LAUREAT

Laureatem zostaje autor lub współautorzy publikacji, która uzyska najwięcej głosów w głosowaniu Kapituły.

GALA

Gala to jednorazowe wydarzenie, na którym Organizator ogłasza publicznie Laureata Nagrody. Miejsce i kształt Gali ustalają Właściciel i Organizator w odrębnej umowie. Organizator dąży do jak najlepszej, uroczystej oprawy Gali oraz zaprasza na nią Laureata, Właściciela, Rodzinę Dariusza Fikusa, Kapitułę, Laureatów z lat poprzednich, Sponsorów, Sponsora Głównego oraz wybrane osoby uzgodnione z Właścicielem.

GŁOSOWANIE

Prawo głosu mają wszyscy Członkowie Kapituły. Każdy Członek Kapituły dysponuje jednym głosem. Każdy Członek Kapituły może wytypować do finałowego głosowania jeden zgłoszony materiał, przy czym nie może to być materiał, opublikowany przez redakcję macierzystą tego Członka Kapituły. Głosowanie jest tajne. Głosowaniem pod względem formalnym kieruje Organizator.

W głosowaniach każdy członek Kapituły nadaje: 3 punkty za najlepszy tekst, 2 punkty za drugie miejsce i 1 punkt za trzecie miejsce.

Po zsumowaniu punktów do drugiej tury głosowania przechodzą materiały, które uzyskały 3 najwyższe wartości punktowe.

Laureatem zostaje zdobywca największej liczby punktów w drugiej turze lub kolejnych.

W razie uzyskiwania równej liczby punktów przez dwa podmioty lub więcej, w kolejnych turach głosuje się na zwycięzcę spośród kandydatów, którzy uzyskali największą równą liczbę punktów i tak dalej, aż do wyłonienia zwycięzcy.

Głosowanie może się odbyć w sposób tradycyjny, na spotkaniu Kapituły, lub poszczególni Członkowie Kapituły mogą głosować drogą elektroniczną lub telefoniczną – zależnie od ustaleń Członków Kapituły.

NAGRODA SPECJALNA

Kapituła może, przy okazji posiedzenia i głosowania, głosować za przyznaniem odrębnej Nagrody Specjalnej – np. za całokształt działalności, za specjalne wydarzenie w świecie dziennikarskim lub jako nagrody pośmiertnej. Taka nagroda nosić będzie nazwę „Nagroda Specjalna im. Dariusza Fikusa za …”

Wniosek może złożyć każdy Członek Kapituły a decyzja zapada zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga Właściciel Nagrody.

FORMA NAGRODY

O materialnej formie nagrody decyduje Właściciel w porozumieniu z Organizatorem. Może to być: dyplom papierowy, statuetka, symboliczna tabliczka pamiątkowa lub wybrana forma dzieła sztuki, przedmiot o istotnej wartości materialnej, pieniądze w formie czeku lub innej pisemnej formy przyrzeczenia wypłaty. Można łączyć kilka form nagród – np. pieniądze, statuetkę i upominek o istotnej wartości.

Informacja o formie materialnej nagrody jest podawana do wiadomości publicznej przy okazji Gali. Ewentualny obowiązek zapłaty podatku od Nagrody materialnej leży po stronie Laureata.

Nagroda materialna fundowana jest z budżetu Organizatora – pochodzącego ze składek, darowizn, wpłat od Sponsorów lub środków własnych Organizatora i Właściciela.